Skip to content

Brandskyddsbesiktning

Brandskyddsbesiktningens syfte är att ge er en fullständig statusrapport över brandskyddet samt att identifiera brister gentemot gällande lagar, regler och standarder så som lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor, arbetsmiljölagen samt SVEBRAs rekommendationer.

Under besiktningen kontrolleras de viktigaste delarna i ett bra brandskyddsarbete så som status och omfattning av släckutrustning, byggnadstekniskt skydd, brandförebyggande åtgärder, utrymningssäkerhet samt systematiskt brandskyddsarbete.

När besiktningen är färdigställd sammanställs allt detta i en rapport där det tydligt framgår om det finns förbättringar att göra eller brister i brandskyddet.

Besiktningen är ett mycket bra första steg i ert brandskyddsarbete för att få aktuell status och rekommendationer för brand- och utrymningssäkerheten.

Brandskyddsbesiktningen kan med fördel utföras årligen tillsammans med kontroll och underhåll av Er brandskyddsutrustning och på så vis även fungera som en årlig uppföljning och genomgång av Ert SBA-Arbete.